Apr 09 2018

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E PËRGJITHSHME VJETORE – 2018

Bazuar në nenin 16 pikën 2 të Statutit të BSHI-së Bordi I Bashkësisë Shiptare Islame në Toronto lëshon këtë:

Pursuant to article 16, paragraph 2 of the status of AMST, the Board of Albanian Muslim Society of Toronto issues this:

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E PËRGJITHSHME VJETORE

Notice of the annual general meeting

I ndruar anëtarë i BSHI-së,

Jeni i ftuar që të merrni pjesë në mbledhjen e përgjithshme vjetore të BSHI-së, që do të mbahet në lokalet e
Xhamisë Shqiptare në Toronto me 15 Prill, 2018 me fillim në ora 11:15 me rendin e ditës si më poshtë:

 

Dear member of AMST

This is to invite you to attend the upcoming annual general meeting of the Albanian Muslim Society of Toronto

which will be held at the premises of the Albanian Mosque in Toronto on April 15tt, 2018 starting at 11:15 with the agenda as follows:

1. Recitimi i Lutjeve nga Imami / Recital of Prayer by Imam
2. Deklarata e hapjes nga Presidenti / President’s opening statement
3. Raporti vjetor nga sekretari / Annual report by the secretary
4. Raporti i pasqyrës financiare nga arkatari / Report of the financial statement by the treasurer
5. Pyetje dhe përgjigje / Question & answer

 

Bordi i Bashkësisë Shiptare Islame në Toronto
Board of Albanian Muslim Society of Toronto

Permanent link to this article: http://www.albmuslim.ca/2018/04/09/njoftim-per-mbledhjen-e-pergjithshme-vjetore-2018/